dias

Information about dias

  • Languages ​​in which dias is used:

    (Press the button to hear it)

Hyphenation of dias

dias

  • It consists of 1 syllables and 4 chars.
  • dias is a word monosyllabic because it has one syllable

dias synonyms

Meaning Dias:

Dias, Diaz

Anagrams of dias

Adis, Dais, Dasi, Disa, Idas, Sadi, Sida, aids, dais, dasi, disa, sadi, said, sida

Words that rhyme with dias

Dias, Arcadias, Obadias, anaspadias, arcadias, epispadias, hypospadias, paraspadias, stadias, Abdias, Bedias, acedias, cyclopaedias, cyclopedias, encyclopaedias, encyclopedias, hypermedias, hypnopedias, medias, multimedias, orthopedias, redias, Meridias, Phidias, accidias, davidias, lidias, trichostrongyloidias, Ozymandias, Spondias, scandias, spondias, Herodias, melodias, bouvardias, bradycardias, cardias, dextrocardias, gaillardias, gerardias, giardias, megalocardias, stenocardias, tachycardias, chlamydias

Are you looking more rhymes for dias? Try our rhymes search engine.