Dias

Information about Dias

  • The singular form of Dias is: Dia.
  • Languages ​​in which Dias is used:

    (Press the button to hear it)

Hyphenation of Dias

Dias

  • It consists of 1 syllables and 4 chars.
  • Dias is a word monosyllabic because it has one syllable

Dias synonyms

Diaz

Anagrams of Dias

Adis, Dais, Dasi, Disa, Idas, Sadi, Sida, aids, dais, dasi, disa, sadi, said, sida

Words that rhyme with Dias

dias, Arcadias, Obadias, anaspadias, arcadias, epispadias, hypospadias, paraspadias, stadias, Abdias, Bedias, acedias, cyclopaedias, cyclopedias, encyclopaedias, encyclopedias, hypermedias, hypnopedias, medias, multimedias, orthopedias, redias, Meridias, Phidias, accidias, davidias, lidias, trichostrongyloidias, Ozymandias, Spondias, scandias, spondias, Herodias, melodias, bouvardias, bradycardias, cardias, dextrocardias, gaillardias, gerardias, giardias, megalocardias, stenocardias, tachycardias, chlamydias

Are you looking more rhymes for Dias? Try our rhymes search engine.