Nous avons trouvé 385 de mots qui répondent aux exigences.

Mots en 0 syllabes

bi, -il, im,

Mots en 1 syllabes

linf-, i-, bi-, di-, tri-, vi-, im-, in-, sin-, bis-, cis-, dis-, biz-, viz-, ib, dicc, chic, lic, clic, cric, sic, tic, cinc, zinc, IPC, id, cid, lid, vid, kif, NIF, fig, sig, ing, ring, swing, i, di, fi, hi, ji, mi, ni, DNI, pi, Sri, si, psi, ti, vi, xi, dij, sij, bibl, incl, fil, gil, Gil, mil, dril, kril, sil, vil, ‒́il, grill, krill, plim, film, ISBN, in, din, DIN, fin, gin, hin, chin, clin, plin, nin, pin, Rin, brin, crin, sin, ISSN, -ín, chip, clip, slip, vip, imp, izq, ir, dir, mir, impr, chics, clics, crics, tics, is, bis, cis, dis, gis, chis, lis, mis, nis, pis, gris, kris, tris, sis, -sis, vis, zis, chips, clips, miss, bits, Kitts, sís, bit, cit, kit, sprint, chist, inst, dix, biz, miz, friz, -triz, , , ,

Mots en 2 syllabes

kili-, mili-, mini-, fingid, hinchid, dimid, crispid, hispid, vivid, hiñid, lifting, living, kirsch, Kirsch, kitsch, Kitsch, cibi, bici, hindi, chichi, pichi, Fiji, friki, kili, mili, jipi, pipi, tipi, bribri, chiri, inri, ipsi, piti, titi, inti, kivi, kiwi, pibil, sibil, rigil, chischil, símil, ipil, pipil, pilpil, iril, viril, misil, mísil, titil, Tiltil, civil, ixil, ñisñil, kílim, pidgin, filin, mitin, sinfín, bichín, pichín, chinchín, pijín, inclín, filín, tilín, sillín, chinín, pimpín, sirín, mitín, tintín, listín, fingir, hinchir, dimir, finir, crispir, hispir, visir, vivir, hiñir, ibis, bicis, piscis, brindis, pichis, pinchis, frikis, bilis, filis, milis, blinis, lipis, nipis, iris, inris, lisis, ‒́lisis, -lisis, crisis, tisis, -itis, litis, Higgins, lights, bisbís, fingís, hinchís, chischís, gilís, dimís, finís, pipís, crispís, hispís, grisgrís, chirís, pirrís, titís, vivís, hiñís, light, Bright, pitpit, gin-fizz, bibí, fifí, fingí, chichí, pichí, hinchí, chií, gilí, birlí, dimí, finí, pipí, Sipí, hispí, crispí, bribrí, cricrí, pirrí, tití, viví, hiñí

Mots en 3 syllabes

inhibid, inscribid, incidid, disidid, dividid, infligid, dirigid, infringid, dirimid, imprimid, dimitid, insistid, pichichi, trípili, bikini, piripi, Miriti, difícil, disímil, isidril, ministril, chivitil, incivil, piticlín, chipilín, pipirín, filistrín, chirivín, inhibir, inscribir, incidir, disidir, dividir, infligir, dirigir, infringir, dirimir, imprimir, difinir, dimitir, insistir, sinvivir, pichinglis, sífilis, bikinis, sínfisis, rinitis, iritis, cistitis, inhibís, inscribís, biribís, incidís, disidís, dividís, infligís, dirigís, infringís, sisiflís, fililís, dirimís, imprimís, dimitís, insistís, íncipit, inhibí, inscribí, incidí, disidí, dividí, infligí, dirigí, infringí, fililí, lililí, dirimí, imprimí, sirirí, bivirí, tibisí, Simití, dimití, insistí

Mots en 4 syllabes

chipichipi, sirimiri, chirimiri, dividivi, chiribitil, filipichín, tintirintín, sirimiris, gingivitis, dividivis, pitiminís, Titiribí, pitiminí

Mots étranges en espagnol